Förskollärarutbildningen vid Malmö universitet

Programmets innehåll

På förskollärarutbildningen studeras det förskolepedagogiska området som fördjupningsämne. I det ingår studier om barndom, fostran och omsorg, samt estetiska uttrycksformer, svenska, matematik, naturorienterande ämnen och teknik ur ett lek- och lärandeperspektiv ingår. Därutöver ryms inom programmet verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng på en förskola samt utbildningsvetenskaplig kärna om sammanlagt 60 högskolepoäng. Den utbildningsvetenskapliga kärnan behandlar frågor om bland annat pedagogiskt ledarskap, förskolans värdegrund samt dokumentation och analys av barns lärande och utveckling.

Under utbildningens senare del får studenten möjlighet att fördjupa sig inom ett ämne genom att skriva ett examensarbete på grundnivå. Utbildningens sista termin ges på avancerad nivå.

Inom förskollärarutbildningen finns en musikprofil som riktar sig till dem som har erfarenhet av musicerande och önskar bygga vidare och fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom musik i relation till en förskollärarroll. I förhållande till utbildningens ämnesdidaktiska mål erbjuds inom musikprofilen musikrelaterade arbetsformer, undervisning samt examination i gitarrspel, körsång, musikteori, musikskapande och musikdidaktik. Ordinarie litteratur kompletteras med en mer musikspecifik.

Att vara student vid Malmö universitet innebär att studera i en kreativ miljö i ett modernt universitet där teoretiska studier och verksamhet i en förskola varvas från första till sista termin. Institutionen Barn-unga-samhälle är en institution med tvärvetenskaplig forskningsmiljö, men med ett gemensamt fokus på barndom och barns livsvillkor i historisk, filosofisk, pedagogisk belysning. Utbildningen tar avstamp i de nationellt framtagna examensmålen, men genomsyras också av ämnen som rör innebörden av interkulturalitet, medborgerlig bildning och hållbar utveckling. Särskild vikt läggs vid att den blivande förskolläraren utvecklar sin interkulturella kompetens.

Besök gärna utbildningens hemsida för mer information: LÄNK

 

Annonser