Blinka lilla stjärna och ungefär 200 till

Av Anton Jakobsson & Sebastian Nygren

Arbetet med musiken i förskolan används främst för att nå andra kunskaper, musikens innehållsliga mål tenderar att utebli. Studiens syfte är att analysera och beskriva förskolepersonals arbete med musikstunder i förskolan och synliggöra dess innehållsliga dimensioner, personalens syfte med musikstunder, deras iscensättning, samt hur detta hänger samman med deras tidigare erfarenheter av musik. Empirin är analyserad utifrån musikdidaktisk teori (Nielsen, 1998) och Musikskap (Holmberg, 2014), vilket är ett begrepp grundat i musikdidaktiken men utgår från förskolekontext istället för grundskola, där musikdidaktik har sin utgångspunkt. Då vi ville få syn på personalens syfte med arbetet med musiken gjordes en enkätundersökning vilken all personal som verkar i barngrupp fått svara på. Utifrån genererad empiri har en kvalitativ ansats, med kvantitativa inslag, använts för att analysera genererad empiri utifrån en abduktiv analysmetod. Valet av en kvalitativ ansats är gjord då enkäten utformats med främst öppna frågor vilket gav oss ett rikt svar från respondenterna. Då så pass många respondenter svarade på enkäten gavs också möjligheten att utifrån genererad empiri göra statistiska utdrag av kvantitativ karaktär. Det har i denna studie visat sig att respondenternas syfte med arbetet med musik i förskolan är att främst nå andra kunskaper med hjälp av musik. De respondenter som genomfört musikalisk utbildning i samband med förskollärarutbildning tenderar att lyfta musikens inommusikaliska mål när de svarar på vad syftet med arbetet med musik i förskolan är. Den mest förekommande aktivitetsformen under musikaktiviteter är sång, främst a cappella av reproducerande art.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s