Examensarbeten vid Malmö universitet

Under 2017 publicerades totalt 154 examensarbeten på förskollärarutbildningen vid Malmö universitet. Dessa har vi samlat och kategoriserat på den här sidan. Hitta specifika ämnen eller arbeten genom att välja kategori i rullistan eller sök på titel eller författare nedan. Även examensarbeten från 2014-2016, samt masteruppsatser från 2015, finns samlade på liknande sidor – och återfinns i menyn ovan.

En form av kommunikation

Av Josefin Andersson & Emelie Linde Syftet med följande arbete är att beskriva användningen av TAKK utifrån pedagogens arbetssätt och erfarenheter. TAKK är ett hjälpmedel som används som stöd i kommunikation och utförs genom att skapa tecken med händerna. I följande studie utforskar vi om TAKK påverkar det kommunikativa samspelet i verksamheten. Arbetet ger en…

Närvarande pedagoger i förskolan

Av Linda Berg & Sofia Björklund Syftet med denna studie är att undersöka hur personal på förskolan arbetar med och ser på stress i förskolan, samt hur denna stress eventuellt skulle kunna påverka förskolebarnens anknytning till förskolans personal. Detta anses relevant för yrket som förskollärare på grund av den höga nivå av stress som förekommer…

Öppna förskolan – mer än en öppen pedagogisk verksamhet

Av Marina Harved Syftet med min studie är att undersöka öppna förskolans pedagogiska, sociala och familjestödjande funktion i förhållande till det givna uppdraget? Hur uppfattar föräldrar verksamheten, hur ser pedagogerna på den och på sitt uppdrag. I vilken utsträckning är verksamheten pedagogisk snarare än en social gemenskap och hur ser föräldrar och pedagoger på verksamheten…

”Titta, det lilla monstret kan inte se över gräset”

Av Jessica Bjelke & Felicia Hantorp Examensarbetet syftar till att undersöka hur ett urval barn i femårsåldern använder sig av matematik i den fria leken inomhus på förskolan, utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter, eftersom vi upplever att matematiken i den fria leken många gånger hamnar i skymundan och att förskollärare ofta fokuserar på den formella…

Kommunikation på en flerspråkig förskola

Av Jenny Rosengren Uppsatsen handlar om barn med svenska som andraspråk och hur de kommunicerar med varandra och vuxna på förskolan. Syftet är att undersöka hur barn kommunicerar när de har flera olika språk att välja mellan, och hur pedagogerna arbetar med detta. Studien genomfördes på en förskola där det endast fanns ett fåtal barn…

När rymdraketer ser ut som trianglar

Av Alla Faqiri Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt bilderböcker kan användas för att utmana och utveckla tre till fyra år gamla förskolebarns matematiska förståelse. Studiens frågeställningar är följande: Hur kan bilderböcker användas för att utmana och utveckla förskolebarns matematiska förståelse? Hur pratar barn i matematiska termer när de läser bilderböcker själva…

Värdegrund i förskolan

Av Maria Perger Inom förskolans verksamheter möter pedagoger dagligen människor med olika bakgrund, förutsättningar och egenskaper. Min erfarenhet är att pedagogernas förhållningssätt gentemot både vuxna och barn med diverse bakgrund är varierande. Syftet med denna uppsats är att undersöka förskollärares tankar och attityder kring värdegrunden i förskolan utifrån demokratiuppdraget i Läroplanen för förskolan. Metoden som…

Nyanlända föräldrars röster om den svenska förskolan

Av Martina Mihalic & Emelie Warntoft Studiens syfte är att undersöka och beskriva sex nyanlända föräldrars uppfattningar om mötet med den svenska förskolan. Studien handlar om nyanlända föräldrars syn på bemötandet av personal i den svenska förskolan, samverkan samt vilka kommunikativa möjligheter och hinder föräldrarna har upplevt i kontakten med förskolan. Vår studie kommer att…

Inskolning av nyanlända barn i förskolan

Av Ferdos Abbas Ali & Rana Abi Haidar Syftet med denna studie är att undersöka och synliggöra de aspekter som kan leda till en trygg inskolning av nyanlända barn på en svensk förskola ur pedagogernas och vårdnadshavarens perspektiv. I studien riktas fokus på pedagogernas bemötande av de nyanlända barnen och deras vårdnadshavare samt på hur…

Det spelar roll

Av Elin Lindberg & Josefin Wijk Syftet med den här studien är att undersöka hur ett urval av vårdnadshavare och pedagoger i den svenska förskolan beskriver den samverkan som enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16) ska bedrivas mellan hem och förskola. Som teoretisk utgångspunkt används Bourdieus begrepp socialt rum, kapital och habitus med vilka förutsättningarna…

Inkludering är att varje enskilt barn får känna bekräftelse och må bra

Av Julia Nilsson Studiens syfte är att belysa förskollärares uppfattning om de två olika begreppen barn i behov av särskilt stöd och inkludering. Studien tar också upp hur förskollärarna uppfattar sitt eget agerande för en inkluderande förskoleverksamhet. Studien tar avstamp i det sociokulturella perspektivet som ligger till grund för studiens förståelse. Vidare lyfts även inkluderingsbegreppet…

Inkludering av nyanlända barn i den öppna förskolan

Av Elin Larsson & Sandra Olsson Med tanke på den senaste flyktingströmmen som drabbade Sverige år 2015 så antar vi att allt fler nyanlända barn kommit till de öppna förskolorna. Därmed vill vi undersöka pedagogernas förhållningssätt och uppfattningar kring inkludering av nyanlända barn på en öppen förskola. I den teoretiska utgångspunkten har vi valt att…

Musikens värde som pedagogiskt redskap

Av Viktoria Alm & Therése Berggren Nallekonsert är ett återkommande konsertkoncept framfört av Malmö symfoniorkester på Malmö Live, där barn i åldern fyra till sju år ges möjlighet att uppleva och upptäcka sång, musik och olika musikaliska genrer. Denna studie undersöker Nallekonserter som ett pedagogiskt instrument för att närma sig känslor med hjälp av musik….

Vikten av anknytning i förskolan

Av Viktoria Johansson & Stephanie Nobel Detta examensarbete behandlar fem förskollärares syn på anknytning, strategier, möjligheter, begränsningar samt hur anknytning och anknytningsteorin lyfts i deras utbildning. För att få fram förskollärarnas tankar och erfarenheter utförde vi intervjuer på deras arbetsplatser. Vi har valt att analysera vår empiri utifrån John Bowlbys anknytningsteori och dess begrepp. Vad vi…

Språkutveckling och integration ur ett flerspråkigt perspektiv

Av Malin Ekdahl Borgström Mitt syfte med denna studie är att se hur en verksamhet med pedagoger som pratar och lär ut flera olika språk kan vara utformad till en flerspråkig barngrupp i en internationell förskola. Jag har genomfört observationer på en förskola där flerspråkighet inte enbart är kopplat till barn eller personal med ett…

”Lek är bara tidsfördriv, eller?”

Av Ellinor Karlsson & Sandra Persson Syftet med den här studien är att få syn på hur barns identitetsskapande tar plats i lek. Leken är en arena som ger upphov till många möjligheter och vi undrar hur en identitet kan ta form i dessa. Genom en kvalitativ observationsmetod har vi studerat barns fria lek i…

Fria leken och lekmiljön ur ett genusperspektiv i förskolan

Av Hanan Alkhob & Ann-Sofie Nilsson The purpose of this study is to study free play in preschool and how children play based on the opportunities they have in the playroom environment. Do preschoolers actively work with gender? At what level do they see gender as something important and as a concrete subject to engage…

”Hälsa är när man vinkar med handen”

Av Fanny Lindskog & Emmie Olsson Syftet med vår studie är att studera hur tre förskolor arbetar med hälsa och vad barnens syn på hälsa är. I förskolans läroplan finns det ett läroplansmål som handlar om att förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av…

Synliggörandet av matematik i förskolan

Av Nathalie Klevenborn & Emilie Paaso Matematik finns runt omkring oss men för att barnen ska bli medvetna om den behövs lyhörda och närvarande pedagoger som med sin kompetens synliggör matematiken, vilket tar oss in på studiens syfte. Syftet har varit att undersöka hur pedagogerna synliggör matematiken i den dagliga verksamheten på förskolan. Vårt forskningsproblem…

Hur används delaktighet och inflytande i förskolan?

Av Olga Taha Hassan & Melidona Thamnidou The study is about the influence and participation of preschool children in the everyday life at the preschool. We try to find out if the preschool children have chances to participate actively and to influence the routines and content of their school. Furthermore, we want to find out…